ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Kuntárné Standor Ilona EV (székhelye: 9970 Szentgotthárd Radnóti Miklós utca 10, adószám: 67566002-1-38 ; a továbbiakban: „Üzemeltető”) által a hirdetőknek (a továbbiakban: „Hirdető”) a www.hippysale.hu weboldalon nyújtott valamennyi szolgáltatás tekintetében létrejött jogviszonyára alkalmazandó, az Üzemeltető és a Hirdető eltérő írásbeli megállapodásának hiányában. A Hirdetőnek a jelen ÁSZF-től eltérő általános szerződési feltételei az Üzemeltetető és a Hirdető jogviszonyára nem alkalmazandóak, kivéve, ha az Üzemeltető azt kifejezetten írásban elfogadta. A jelen ÁSZF teljes terjedelmében az Üzemeltető honlapján hozzáférhető. A jelen ÁSZF automatikusan az Üzemeltető és a Hirdető között létrejött valamennyi jogviszony részévé válik.

2. Fogalom-meghatározások

Üzemeltető”1: a Weboldalt üzemeltető, és az 1. pontban meghatározott Kuntárné Standor Ilona egyéni vállalkozó

Hirdető”: minden olyan természetes vagy jogi személy, amely termékeit, illetve szolgáltatásait a Weboldalon reklámozza

Felhasználó”: minden olyan természetes vagy jogi személy, amely Weboldalon megjelenített hirdetésre rákattint, a Weboldalt megtekinti, azt regisztrációval vagy regisztráció nélkül használja.

Weboldal”: az Üzemeltető által üzemeltetett www.hippysale.hu weboldal, amelyen a reklámok megjelenítésre kerülnek.

Szerződés”: az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés, amelynek tárgya az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás igénybe vétele.

Szolgáltatás”: Üzemeltető által a Felhasználó számára ingyenesen nyújtott, és a 3. pontban körülírt szolgáltatás.

Fél”: az Üzemeltető vagy a Felhasználó.

Felek”: az Üzemeltető és a Felhasználó együttesen.

3. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások leírása

3.1. A Weboldal egy reklámportál, amelyen a Hirdetők reklám- és marketinginformációkat jeleníttetnek meg internetes, csomagküldő vagy épített kereskedéseikben értékesített termékeikről, illetve szolgáltatásaikról, valamint a Hirdetőknél igénybe vehető kedvezményekről, árelőnyről.

3.2. Az Üzemeltető a Weboldalon megjeleníti a Hirdető reklámjait, valamint ajánlatait, amelyre rákattinthatnak és az ajánlatot a Hirdetőnél érvényesíthetik.

3.3. Az akció érvényesítése a Hirdető weboldalára történő internetes átirányítást követően, a Hirdető weboldalán, illetve papír alapú Kupon esetében a Hirdető internetes, csomagküldő vagy épített kereskedéseiben történő felhasználással történik.

3.4. Az Üzemeltető a Felhasználó és a Hirdető között az akció alapján létrejövő jogviszony tekintetében a Felhasználóval, illetve a Hirdetővel nem lép jogviszonyba; a Felhasználó az akcióból eredő jogait kizárólag a Hirdetővel szemben érvényesítheti.

4. A Felek általános jogai és kötelezettségei

4.1. Az Üzemeltető köteles a Weboldalon a Hirdető akcióját közzétenni, továbbá a Felek által megállapított további szolgáltatásokat nyújtani a Hirdető részére.

4.2. A Hirdető köteles a 4.1. pontban meghatározott szolgáltatásoknak a Felek által meghatározott ellenértékét megfizetni.

5. A Szolgáltatás megrendelése

5.1. A Hirdető felveszi a kapcsolatot az Üzemeltetővel a Szolgáltatás igénybe vétele és megrendelése céljából.

5.2. Az Üzemeltető a Hirdető részére ajánlatot készít, amely magában foglalja az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatáscsomagok részleteit, illetve azok ellenértékét („Ajánlat”), majd azt megküldi a Hirdető részére. Az Üzemeltető az Ajánlathoz mellékeli a kiválasztható Szolgáltatások megrendelésére vonatkozó formanyomtatványát, valamint a jelen ÁSZF szövegét.

5.3. A Szolgáltatás megrendelése a kitöltött formanyomtatványnak az Üzemeltető részére történő visszaküldésével történik („Megrendelés”). A Hirdető a Megrendelés megfelelően kitöltött, és a jogosult által aláírásával ellátott példányát e-mail útján, postai úton, illetve személyes kézbesítés útján visszajuttatja az Üzemeltető részére.

5.3.1. A Megrendelésnek tartalmaznia kell különösen:

5.3.1.1. A Hirdető nevét, illetve jogi személy esetében cégnevét.

5.3.1.2. A Hirdető lakcímét, illetve jogi személy esetében székhelyét.

5.3.1.3. A Hirdető adóazonosító jelét, illetve jogi személy esetében adószámát, valamint cégjegyzékszámát.

5.3.1.4. Amennyiben a Hirdető jogi személy, a képviseletére feljogosított személy(ek) nevét.

5.3.1.5. A Hirdető vonatkozásában a kapcsolattartásra jogosult személy nevét, e-mail címét, valamint telefonszámát.

5.3.1.6. Az Üzemeltető által az Ajánlatban meghatározott, és a Hirdető által kiválasztott Szolgáltatás megnevezését.

5.3.1.7. Az Üzemeltető által az Ajánlatban meghatározott, és a Hirdető által kiválasztott Szolgáltatás ellenértékének összegét.

5.3.1.8. Hirdető nyilatkozatát, amely szerint a jelen ÁSZF tartalmát teljes terjedelemben megismerte, azt elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3.1.9. A Hirdető azon nyilatkozatát, amellyel feljogosítja az Üzemeltetőt a Hirdető kereskedelmi megnevezésének, kereskedelmi jelének, valamint logójának referencianyújtás céljából történő felhasználására.

6. A Szerződés létrejötte

6.1. Az Üzemeltető a Hirdető Megrendelésének kézhezvételét követően díjbekérőt („Díjbekérő”) állít ki, és küld meg e-mail útján a Hirdető részére.

6.2. A Hirdető a Díjbekérő összegét a Díjbekérő kiállításától számított hét naptári napon köteles megfizetni.

6.3. A Szerződés a Díjbekérő összegének az Üzemeltető számláján történő jóváírásának napján jön létre az Ajánlatban meghatározott és a Megrendelésben megrendelt Szolgáltatásra.

6.4. A Díjbekérő összegének az Üzemeltető számláján történő jóváírását követően az Üzemeltető a Díjbekérő összegéről számlát állít ki, és azt megküldi a Hirdető részére.

6.5. A Szerződés a Felek eltérő megállapodásának hiányában határozott, egy vagy tizenkét hónapos időtartamra jön létre.

6.6. A Szerződés határozott, egy hónapos időtartama a Szerződésben meghatározott feltételek szerint mindaddig további határozott egy hónapos időtartammal meghosszabbodik, amíg bármelyik Fél írásban nem közli a másik Féllel, hogy a Szerződés további egy hónapos határozott időtartamra történő automatikus meghosszabbítását nem kívánja.

6.7. A Szerződés 6.6. pontban foglalt meghosszabbodása esetén a Hirdető újabb Díjbekérőt állít ki és küld meg a Hirdető részére, amelyet a Hirdető köteles annak kiállításától számított hét naptári napon belül megfizetni az Üzemeltető részére. Az újabb Díjbekérő Hirdető általi megfizetését követően az Üzemeltető a 6.4. pont szerint jár el.

6.8. Amennyiben a Hirdető az eredetileg közölt Megrendelésben foglaltaktól eltérő Szolgáltatást (is) igénybe kíván venni, köteles a jelen ÁSZF 5. pontjaiban meghatározott rendelkezések szerint eljárni; az e körben tett Megrendelés alapján a Szerződés módosításra kerül.

6.9. A jelen ÁSZF 6.8. pontjában meghatározott módosított Szerződés a Szerződés következő határozott egy hónapos időtartamának első napján lép hatályba.

6.10. Az Üzemeltető jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Hirdető a kiállított Díjbekérő tekintetében késedelembe esik.

6.11. A Szerződés felmondása írásban érvényes. A felmondás tekintetében írásban történő közlésnek minősül a postai ajánlott levél útján történő közlés, az e-mail útján történő – kézbesítésigazolással ellátott – közlés, valamint a személyes kézbesítés útján történő közlés.

7. A Felek Szerződés alapján fennálló jogai és kötelezettségei

7.1. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei a Szerződés alapján

7.1.1. Az Üzemeltető köteles a Szerződésben meghatározottak szerint a weboldalon Akciórók szóló hirdetést közzétenni, továbbá a Felek által meghatározott további szolgáltatásokat nyújtani a Hirdető részére.

7.1.2. A Felek eltérő megállapodásának hiányában az Üzemeltető a 7.1.1. pont szerinti közzétételi kötelezettségét attól a naptól számított három munkanapon belül köteles teljesíteni, hogy az Akció közzétételéhez szükséges valamennyi adat és információ a Hirdető által rendelkezésére bocsátásra került.

7.1.3. Az Üzemeltető az Akció közzétételét megtagadhatja, amennyiben az jogszabályba, jó erkölcsbe ütközik, illetve amennyiben az harmadik személy(ek) jogát vagy jogos érdekét sérti, illetve veszélyezteti. A Hirdető az Akció közzétételét megtagadhatja, amennyiben az ellentétes a Weboldal céljával, illetve értékrendjével.

7.1.4. Amennyiben az Üzemeltető azt észleli, hogy az Akció tartalma tekintetében fennáll annak a lehetősége, hogy annak közzétételét a 7.1.3. pont szerint megtagadhatja, erről az Akcióra vonatkozó információk kézhezvételét követően, és a közzétételt megelőzően a Hirdetőt értesíti. A Hirdető köteles az Üzemeltető értesítésével összhangban az Akció tartalmát módosítani.

7.1.5. Amennyiben a Hirdető a 7.1.4. pont szerinti módosítási kötelezettségének az Akció tekintetében nem tesz eleget, ez az Üzemeltető egyidejű késedelmét, illetve szerződésszegését kizárja.

7.2. A Hirdető jogai és kötelezettségei a Szerződés alapján

7.2.1. A Hirdető köteles az Akcióra vonatkozó valamennyi adatot és információt, így különösen, de nem kizárólag a Akciós banneren megjelenítendő szövegezést, logót, grafikai és egyéb elemeket, méretre vonatkozó adatokat, az Akció érvényességére vonatkozó információkat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani az Akció tervezett közzétételét hét naptári nappal megelőzően.

7.2.2. Amennyiben a Hirdető a 7.2.1. pont szerinti kötelezettségének nem, vagy nem időben tesz eleget, e tény az Üzemeltető egyidejű szerződésszegését, illetve késedelmét kizárja

7.2.3. A Hirdető szavatol azért, hogy az Akció keretein belül megjelenített reklámok, szövegrészek, szlogenek, grafikai elemek, illetve bármely egyéb megjelenítés nem ellentétes a jogszabályokkal és a jó erkölccsel, harmadik személy(ek) jogát vagy jogos érdekét nem sérti, illetve veszélyezteti.

7.2.4. A Hirdető a Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személyre kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át.

8. Titoktartás

A Felek kötelesek a közöttük létrejött jogviszony tekintetében annak hatályban léte alatt, illetve annak megszűnését követően az egymásra vonatkozó bármely tényt, információt, adatot vagy megoldást bizalmasan kezelni.

9. Az alkalmazandó jog

A Felek valamennyi jogviszonya, megállapodása, illetve a jelen ÁSZF tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

10. Vitarendezés

10.1. Az Üzemeltető és a Hirdető között létrejött valamennyi jogviszony, megállapodás, illetve a jelen ÁSZF tekintetében felmerült vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik.

10.2. Amennyiben az Üzemeltető és a Hirdető tárgyalásai tizenöt (15) napon belül nem vezetnek eredményre, az Üzemeltető és a Hirdető jogvitájának rendezésére a magyarországi rendes bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

10.3. Az Üzemeltető és a Hirdető között létrejött valamennyi jogviszony, megállapodás, illetve a jelen ÁSZF tekintetében felmerült jogviták békés rendezésére törekednek.

 

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)

Elérhetőségek

Telefon/Fax:
(+36-1) 269-0703
(+36-1) 784-3076
(+36-1) 784-3149

E-mail cím
pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.: 81

-Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a
Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény rendelkezései szerint.

11. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, e tény a jelen ÁSZF fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát, vagy végrehajthatóságát nem érinti.

12. Vegyes és záró rendelkezések

12.1. A jelen ÁSZF 2020. november 1. napján lép hatályba.

12.2. Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF módosítására.

12.3. Az ÁSZF módosítását annak hatályba lépését megelőzően 30 nappal megküldi a Hirdető részére.

Szentgotthárd, 2020.11.01.

Kuntárné Standor Ilona EV.